Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v roku 2020

 26.02.2021

Zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hniezdne za rok 2020 a informáciu o sadzbe poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu pre rok 2021.

Čo táto informácia znamená pre občana a pre obec?

            Stále nízka úroveň (percento) vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2020 ukazuje, že občania v našej obci ešte stále nedostatočne alebo nesprávne separujú, t. j. oddeľujú z komunálneho odpadu (KO) vybrané zložky odpadu, ktorými sú: plasty, sklo, papier a kovy. Znamená to, že vybrané zložky KO skončia v „popolnici“ namiesto toho, aby boli uložené do farebných vriec podľa druhu odpadu. Od úrovne vytriedenia KO závisí výška poplatku za uloženie zmesového KO a objemného KO na skládku odpadov. V roku 2019 Obec Hniezdne uhrádzala za jednu tonu takéhoto odpadu 12 Eur, v roku 2020 to bolo 22 EUR a aj v toku 2021 budeme uhrádzať 22 Eur. Nezhoršili sme síce separáciu odpadu, ale nenastal žiadnen progres. Tak sa teda naozaj zamyslime nad svojím prístupom k odpadu. Je už najvyšší čas !!!

Každý z nás môže prispeiť k tomu, aby aj v obci Hniezdne platil tento vzťah:

vyššia úroveň vytriedenia KO => nižšie náklady na vývoz a zneškodnenie KO => nižší poplatok za KO a DSO


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >