Povinne zverejňované informácie

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

1) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE

 1. SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Hniezdne bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a  24. 11. 1990

 1. PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

2) ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

       Orgánmi obce Hniezdne sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

            Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Hniezdne je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

 • komisie obecného zastupiteľstva a to:

                     Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností,
                     Komisia pre ochranu verejného záujmu
                     Komisia pre financie, výstavbu a lesné hospodárstvo
                     Komisia pre dopravu, verejný poriadok a životné prostredie
                     Komisia sociálna a zdravotná
                     Komisia pre kultúru a vzdelávanie
                     Komisia pre šport

 • obecný úrad v Hniezdnom ktorý sa člení na nasledujúce oddelenia:

- oddelenie správy obce
- oddelenie ekonomické
- oddelenie správy obecných lesov

 • dobrovoľný hasičský zbor obce Hniezdne

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Hniezdne, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

3) INFORMÁCIE O SPÔSOBE ZÍSKAVANIA INFORMÁCIÍ (vrátane informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia  povinnej  osoby)

 • miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad, č. dverí: 108
 • čas: v úradných hodinách Obecného úradu v pondelok až piatok od 8,00 do 15,00 hod.
 • spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou

4) INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODÁVANIA ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV, PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ A O POSTUPE POVINNEJ OSOBY PRI ICH VYBAVOVANÍ (vrátane lehôt) :

            Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

1/ poštou na adresu obce :         Obec Hniezdne, 65 01  Hniezdne č. 1
2/ osobne v podateľni obecného úradu Hniezdne v úradných hodinách.
3/ do elektronickej schránky obce E0006165459, (URI: ico://sk00329886)

            Obec Hniezdne postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

5) INFORMÁCIE O  SPÔSOBE PODÁVANIA OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VOČI ROZHODNUTIAM OBCE.

            Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

1/ poštou na adresu obce: Obec Hniezdne, 065 01  Hniezdne č. 1
2/ v podateľni obecného úradu Hniezdne č. dverí 108
3/ do elektronickej schránky obce E0006165459, (URI: ico://sk00329886)

6) PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, INŠTRUKCIÍ, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK PODĽA, KTORÝCH POVINNÁ OSOBA KONÁ A ROZHODUJE, ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K POVINNEJ OSOBE:

 • 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
 • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,

7) SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV, KTORÉ POVINNÁ OSOBA VYBERÁ ZA SPRÁVNE ÚKONY A SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ:

Právna úprava: zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

            V súlade s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, vyberá obec za poskytnutie informácií úhradu vo výške materiálnych nákladov súvisiacich so sprístupnením informácií, a to konkrétne náklady na:

 1. obstaranie technických nosičov dát                                                                                   (podľa skutočných nákladov na obstaranie)
 2. vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier a kopírovanie    0,10 Eur / strana
 3. obstaranie obalu, a to najmä obálok                                                                                 (podľa skutočných nákladov na obstaranie)
 4. odoslanie informácií, a to najmä poštovné                                                                      (podľa sadzieb poštovného Slovenskej pošty)

8) ZBIERKA ZÁKONOV SR

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade č. dverí 108.

9) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade č. dverí 101

10) NEHNUTEĽNOSTI A HNUTEĽNÉ VECI Z VLASTNÍCTVA OBCE, KTORÉ OBEC PREVIEDLA, ALEBO KTORÉ PREŠLI DO VLASTNÍCTVA FYZICKÝCH ALEBO PRÁVNICKÝCH OSÔB.

Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, v jej vlastníctve ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo,  identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.).

11)  INFORMÁCIE O PREDAJI MAJETKU OBCE:

Právna úprava:             § 9a  zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

12) INFORMÁCIE O NÁJME MAJETKU OBCE:

Právna úprava:            § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

13) TERMÍNY ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A NÁVRH PROGRAMU:

Právna úprava:            § 5 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

14) ZÁPISNICE Z VEREJNÝCH ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Právna úprava: § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15) NÁVRHY VŠEOBECNE ZÁVAZNÝCH NARIADENÍ:

Právna úprava:           § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
                                       
§ 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

16) ÚDAJE O DOCHÁDZKE POSLANCOV NA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Právna úprava:           § 5 ods. 2 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) VÝPISY O HLASOVANÍ POSLANCOV:

Právna úprava:          § 5 ods. 2 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIA SCHVÁLENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM

Právna úprava:             § 6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

19) ROZHODNUTIA SÚDU O NESÚLADE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA OBCE SO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI

Právna úprava:            § 6a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

20)  UZNESENIA SÚDU O DOČASNOM POZASTAVENÍ ÚČINNOSTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIA OBCE

Právna úprava:            § 6b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

21) NÁVRH ROZPOČTU OBCE

Právna úprava:            § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

22) NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

Právna úprava:            § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

23) POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ZMLUVY

Právna úprava:           § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

24) OBJEDNÁVKY TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

Právna úprava:           § 5b ods. 1 písm. a)  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

25) FAKTÚRY ZA TOVARY, SLUŽBY A PRÁCE

Právna úprava:          § 5b ods. 1 písm. b)  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov