Obecný úrad

Starosta obce

Ing. Viktor Selep
mobil : 0907952736
e-mail : starosta@hniezdne.sk

Oddelenie:      Správa obce

Vedúci oddelenia:      Ján Compeľ
mobil:  0905378820
e-mail : spo@hniezdne.sk

Oddelenie:      Správa obecných lesov

Vedúci oddelenia:      Tibor Beck
mobil:  0907922625
e-mail : sol@hniezdne.sk

Ekonomické oddelenie

Vedúca oddelenia:      Anna Krompaščíková
tel.:      052/ 4283781

Úsek :  Ekonomických činností, register SHR
e-mail : ekon@hniezdne.sk

Úsek : Dane a poplatky, kultúra, knižnica
tel.:       052/ 4283781
e-mail : dap@hniezdne.sk

Úsek : PAM a fakturácia
 tel.:      052/ 4323036
e-mail : pam@hniezdne.sk

Úsek : Register obyvateľov, Pokladňa, Podateľňa písomností
tel.:       052/ 4323036
e-mail : podatelna@hniezdne.sk

Školský úrad

Odborný zamestnanec:           RNDr. Peter Petrík
tel.:       052/ 4283781
e-mail : sku@hniezdne.sk

Matričný úrad

Odborná zamestnankyňa:       Ing. Slavomíra Šimkovičová
tel.:      052/ 4323036
e-mail : matrika@hniezdne.sk

Stavebný úrad

Odborný zamestnanec:           Ján Compeľ
e-mail : stu@hniezdne.sk

Terénna sociálna práca

Mobil : 0948808894
e-mail : tsp.hniezdne@gmail.com

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór:       Ing. Júlia Rybovičová
tel.:      052/ 4283781