Spoločenské organizácie

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Základná organizácia Hniezdne
Adresa: 065 01 Hniezdne č. 380

Kontaktná osoba:

 • Ján Marchevka, predseda, Hniezdne č. 380

Základné informácie:
Organizácia bola založená v r. 1945. Zakladajúcimi členmi boli O. Osvald, M. Sipko, E. Hajduk, M. Víra, M. Hlinka, J. Dubjel, A. Jelenčík a V. Grab. V súčasnosti má 36 členov. Organizácia uskutočňuje stretnutia pri významných výročiach - v januári (oslobodenie obce), v máji (ukončenie 2. sv. vojny), v auguste (SNP), navštevujú svojich prestárlych a chorých členov, pripravujú besedy, výlety (Marmoň, Dukla, Osvienčin, pochod Jarabina), výstavy ručných prác, zapájajú sa aj do pracovného života obce (brigády pri úprave verejných priestranstiev).


Jednota dôchodcov Slovenska

Základná organizácia Hniezdne
Adresa: 065 01 Hniezdne č. 266

Kontaktná osoba:

 • Emília Krajgerová, predsedníčka, Hniezdne č. 366

Základné informácie:

Organizácia bola založená 26.01.2002 ako prvá v okrese Stará Lubovňa s počtom členov 16. Dnes má organizácia 70 členov. Je občianskym združením. Pomáha pri príprave občanov na pivot a prácu v dôchodkovom veku, chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov. Spolupracuje so štátnou správou a samosprávou, organizuje dobrovol'nícku činnosť.


Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Adresa: 065 01 Hniezdne

Kontaktná osoba:

 • Ladislav Brňák, predseda, Hniezdne

Základné informácie:
Organizácia má v súčasnosti 51 členov. Poskytuje poradenskú činnosť svojim členom, v rozsahu svojich možností vykonáva i brigádnickú a kultúrnu činnosť. Jej členovia sa pravidelne stretávajú na svojich schôdzkach.


Poľovnícke združenie - Špica

Adresa: 065 01 Hniezdne, Forbasy 53

Kontaktná osoba:

 • Branislav Šugerek, predseda

Základné informácie:
Združenie bolo založené v roku 1963. Zakladajúcimi členmi boli Mikuláš Karpiak, František Hobor, Richard Klein, Otto Gudanek, Štefan Štefánik, Siegfried Korsch. Pol'ovný revír o rozlohe 2976 ha je tvorený z teritórií obcí

Hniezdne, Forbasy, Lacková, Stará Lubovňa a Kolačkov. V revíre sa nachádza:

 • jelenia, srnčia, diviačia zver, zajac poľný,
 • škodná zver: líška, vlk, psík medvedíkovitý, kuna, tchor, jazvec
 • denná pernatá zver: kačica divá
 • denné pernaté dravce: kaňa, orol krikľavý, sokol, straka, vrana, sojka, krkavec
 • nočná pernatá zver: výr skalný, sova močiarna, kuvik

Súčasnú členskú základňu tvorí 29 členov a 3 čakatelia na členstvo. Okrem svojej základnej funkcie, venujú členovia mimoriadnu pozornosť chovu a výcviku pol'ovných psov. Chovná stanica Hniezdne majitel'a Štefana Štefánika sa stala zakladajúcou pri šl'achtení nášho teraz u2 medzinárodne uznaného slovenského kopova. V pol'ovníckom združení je d'alších osem chovných staníc pre slovenské kopovy a farbiare. Členovia pol'ovníckeho združenia sa venujú aj zachovaniu pol'ovníckych tradícií a zvyklostí a odovzdávaniu vlastných poznatkov mladým generáciám prostredníctvom krúžkovej činnosti v miestnej základnej škole. Združenie spolupracuje s Obecným úradom v Hniezdnom pri verejno-prospešných prácach pre obec, pri športových podujatiach a osvetovej činnosti v obci, organizuje pol'ovnícke plesy, Hubertove dni. Za svoje aktivity získava rôzne ocenenia od okresných poľovníckych orgánov, spoločenských organizácií a Slovenského poľovníckeho zväzu.


Dobrovoľný hasičský zbor Hniezdne

Adresa: 065 01 Hniezdne č. 210
Kontaktná osoba:

 • Ľubomír Kriššák, veliteľ zboru, Hniezdne č. 210 - Telefón: 0944 942 302
 • Jozef Škvara, predseda zboru, Forbasy č. 35

História:

Zbor bol založený v roku 1877 ako najstarší nielen v okrese Stará Ľubovňa, ale aj na celom severnom Spiši.  Zakladateľom bol Konrád (Nikelský) Morgenbesser.Prvým velitel'om zboru bol Richard Klein. Zbor mal vtedy 38 členov a dve ručné striekačky. Teda už pred rokom založenia zboru existujú zmienky o obstaraní hasičskej techniky, ktorého iniciátorom bolo vtedajšie mestské zastupiteľstvo. To určovalo k tejto technike občanov, ktorí v prípade požiaru mali s ňou pracovat'. Ku každej striekačke bol určený „špricmajster", časť občanov bola určená na nosenie vody, a časť na ťahanie striekačky. Aktivita mestského zastupitel'stva na poli ochrany proti požiarom po roku 1870 nebola náhodná, pretože práve v tomto roku Hniezdne postihol vel'ký ničivý požiar a práve ten bol podnetom na založenie dobrovol'ného hasičského zboru.

Chronológia požiarov v obci:
r. 1706 - zhorelo celé mesto aj s kostolom
r. 1764 - menší požiar
r. 1768 - požiar v dome Jána Kschenschiga, zhorelo 5 domov
r. 1789 - zhorelo 39 domov, celková škoda 39 850 zlatých
r. 1870 - mesto vyhorelo temer do základov
r. 1877 - zhorela časť mesta od kostola k malému mlynu
r. 1877 - 1. mája zhoreli 4 domy
r. 1907 - zhorela celá severná Cast obce od č. 212
r. 1912 - zhorela celá južná časť s kostolom a vežou
r. 1927 - na dolnom konci obce zhorelo 5 domov
r. 1940 - požiar neznámeho rozsahu
r. 1945 - počas oslobodzovania obce zhoreli dva rady stodôl na dolnom konci obce, ktoré zapálili Nemci r. 1945 - 15. februára vznikol  d'alší požiar, pri ktorom zhorelo 23 stodôl
r. 1964 - požiar na dolnom konci obce, zhoreli 4 maštale s dobytkom

Hasičská súčasnosť:

Hasičskú základňu v obci Hniezdne dnes tvorí 90 členov. Spomedzi nich bola v roku 2002 vytvorená aj 9-členná zásahová jednotka obce. Popri základnej funkcii hasičského zboru, ktorou je a do budúcnosti aj zostane - záchrana života a majetku občanov - sa intenzívne rozvíja aj športová činnosť, ktorá je previerkou pripravenosti na skutočné protipožiarne zásahy. Od roku 1991 sa v obci každoročne koná súťaž v hasičskom športe o Pohár Obce Hniezdne. Mladí hasiči si zasa merajú svoje sily a schopnosti v súťaži Plameň. O športových úspechoch svedčia získané ocenenia v okresných súťažiach, v sút'ažiach mimo nášho okresu, ba i mimo územia Slovenska. Rok 2005 je začiatkom spolupráce s bratmi hasičmi zo susednej Pol'skej republiky - z Barčíc. Pri oslavách patróna hasičov sv. Floriána v roku 2005 bola slávnostne podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi DHZ Hniezdne a Ochotniczou strazou pozarnou v Barcicach.