Súčasnosť

Po roku 1948 boli aj obci Hniezdne zoštátnené obecné lesy, ktoré však boli v roku 1997 prinavrátené. V roku 1951 bol v obci inštalovaný miestny rozhlas. O sedem rokov neskôr, t. j. v roku 1958 bolo založené a vyhlásené celoobecné JRD s výmerou 1021 ha pôdy. Na honoch Vyšná roveň (za školou) bola v roku 1961 začatá výstavba IBV tzv. „Nová štvrť“. V roku 1962 prispela aj mládež obce k dobudovaniu „Údolia mládeže“. V tom istom roku sa do obce prisťahovala prvá cigánska rodina zo zrušenej cigánskej osady vo Vyšných Ružbachoch. Rok potom bola slávnostne otvorená nová budova základnej deväťročnej školy. V roku 1967 bolo do obce zavedené neónové verejné osvetlenie ulíc a v roku 1969 bola začatá výstavba verejného vodovodu. V roku 1970 sa začala investičná výstavba tzv. „Popradskej ulice“. V tom istom roku sa do obce prisťahovalo 59 cigánov. V sedemdesiatych rokoch sa vybudovalo oplotenie cintorína, kostola i miestneho parku, vybudovali sa dláždené rigoly a športový areál obce.

Najvýznamnejšou udalosťou v roku 1975 boli oslavy 700-tého výročia prvej zmienky o obci Hniezdne. V roku 1982 bol odovzdaný do prevádzky nový kultúrny dom. O rok neskôr bola ukončená výstavba školských dielní a v roku 1987 sa začala výstavba budovy materskej školy, detských jaslí a školského stravovania. V rokoch 1992 – 1994 obec vybudovala plynovod pre cca 350 domácností. V rokoch 1995-1996 sa podarilo zrekonštruovať budovu obecného úradu – položila sa nová strešná krytina, vymenili sa elektrorozvody, vymenili sa okná, dvere, položili sa nové podlahy, dlažby a zrekonštruovala sa fasáda budovy a vnútorné omietky. V roku 1997 sa začala ďalšia rozsiahla investičná výstavba – budovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ktoré ešte pokračuje. V rokoch 1997-1999 postihli obec povodne, ktoré spôsobili škody tak na majetku obce ako aj na majetku občanov obce. V roku 1999 obec uskutočnila rekonštrukciu sv. Trojice, ktorú financovala aj z prostriedkov fondu ProSlovakia. Na rozsiahlu rekonštrukciu miestnych komunikácii v obci, ktorá sa uskutočnila v roku 2004 prispela rozsiahlou mierou aj Európska únia prostredníctvom predvstupového fondu SAPARD.

V nasledujúcom období obec čakajú ďalšie investičné akcie: pokračovanie vo výstavbe kanalizácie, rekonštrukcia kultúrneho domu, úprava historického námestia obce.