Verejné obstarávanie

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

    Zákazky s nízkou hodnotou / Predmet zákazky: Hniezdne - cyklotra

    Zákazky s nízkou hodnotou / Predmet zákazky: Náučný chodník

    Zákazky s nízkou hodnotou / Multifunkčné ihrisko 33 x 18 m