Poskytnutie dotácie na stravu od 01.09.2024

 08.07.2024

Zverejňujeme informácie a pokyny pre rodičov k poskytnutiu dotácie na stravu pre detí a žiakov Záskladnej školy s materskou školou Hniezdne:

Poskytnutie dotácie na stravu základe žiadosti rodiča:
V prípade poskytovania dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách (deti navštevujúce ZŠ, príslušné vzdelávacie programy a ročníky SŠ, posledný ročník MŠ) je dotáciu na stravu možné poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ktorou je, že rodič dieťaťa o dotáciu na stravu požiada
Formou prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie zo strany rodiča je napr. doručenie vyplnenej a podpísanej návratky na zápisnom lístku na stravovanie, elektronicky napr. prostredníctvom Edupage. Zriaďovateľ školy však musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal v novom školskom roku 2024/2025 o poskytnutie dotácie na stravu
Ak rodič nevyjadrí záujem v termíne stanovenom zriaďovateľom, dotáciu na dieťa nebude možné poskytnúť, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu rodič zriaďovateľa školy nepožiada. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné rodičom odvolať.
Termín na doručenie žiadosti o poskytnutie dotácie je 10.08.2024.

Poskytnutie dotácie na deti v HN/ŽM:
V prípade poskytovania dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. b) a c) zákona o dotáciách (mladšie deti v MŠ – deti v MŠ, okrem detí v poslednom ročníku MŠ) je k poskytnutiu dotácie na stravu nevyhnutné, aby mal zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM. V tejto súvislosti uvádzame, že:
-          skutočnosť, či ide o dieťa v HN je možné overiť si prostredníctvom portálu Over Si, t.j. potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi nie je potrebné od rodiča dieťaťa vyžadovať, ak má zriaďovateľ možnosť uvedené overiť prostredníctvom informačných systémov;
-          ak deťom bola dotácia poskytovaná v predchádzajúcom školskom roku z titulu dieťaťa v ŽM je potrebné opätovne posúdiť príjem domácnosti a preto je nevyhnutné rodičov týchto detí usmerniť, aby Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklady o príjme) predkladali na úrad od mesiaca júl 2024, najneskôr do 10.08.2024, aby ich úrad stihol spracovať a oprávnené dieťa zahrnúť do vyplateného preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2024 do 31.12.2024,
-          v prípade detí v ŽM, ak rodič nestihne predložiť zriaďovateľovi potvrdenie vydané úradom, že ide o dieťa v ŽM do termínu zasielania podkladov zo strany zriaďovateľa na úrad, avšak rodič informuje zriaďovateľa, že príjem domácnosti je najviac vo výške ŽM a že vo veci posúdenia príjmu domácnosti ide konať, alebo už koná s úradom, je možné zriaďovateľom takéto dieťa zaradiť do aktualizovaného zoznamu oprávnených detí len na základe informácie od rodiča dieťaťa. Úrad posúdi príjem takejto domácnosti v nadväznosti na predložený Formulár na posúdenie príjmu na úrad v termíne najneskôr do 10.08.2024 a ak pôjde o dieťa v ŽM a toto dieťa v ŽM bude uvedené zriaďovateľom na aktualizovanom zozname detí, úrad dotáciu zriaďovateľovi na toto dieťa do 25.08.2024 vyplatí.

Poučenie a informácie k posúdeniu príjmu sú súčasťou Formulára na posúdenie príjmu (tlačivo je k dispozícii aj v ukrajinskom jazyku). Všetky informácie v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu, vrátane potrebných tlačív pre rodičov a zriaďovateľov sú zverejnené na webovom sídle ústredia: Dotácie pre deti na stravu a školské potreby > ÚPSVaR (gov.sk), Dotácie pre deti > ÚPSVaR (gov.sk). 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >