Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hniezdne za rok 2019

 27.02.2020

Zverejňujeme informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hniezdne za rok 2019 a informáciu o sadzbe poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu pre rok 2020.

Čo táto informácia znamená pre občana a pre obec?

            Veľmi nízka úroveň (percento) vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2019 ukazuje, že občania v našej obci ešte stále nedostatočne alebo nesprávne separujú, t. j. oddeľujú z komunálneho odpadu (KO) vybrané zložky odpadu, ktorými sú: plasty, sklo, papier a kovy. Znamená to, že vybrané zložky KO skončia v „popolnici“ namiesto toho, aby boli uložené do farebných vriec podľa druhu odpadu. Od úrovne vytriedenia KO závisí výška poplatku za uloženie zmesového KO a objemného KO na skládku odpadov. Kým v roku 2019 Obec Hniezdne uhrádzala za jednu tonu takéhoto odpadu 12 Eur, v roku 2020 o bude až 22 Eur. Takto zvýšené náklady na vývoz a zneškodnenie KO sa premietnu do vyššieho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Sami tak doplácame na svoju ľahostajnosť, nevedomosť či lajdáckosť ! A pritom máme v obci vytvorené vhodné podmienky pre separovanie: v obci sú umiestnené kontajnery na plasty a sklo; občanom sú k dispozícii farebné vrecia na separovanie výmenou „prázdne vrece za plné“, v prípade potreby vieme vydať ďalšie vrece; do domácností boli doručené kalendáre, v ktorých sú uvedené termíny vývozu separovaného i komunálneho odpadu ako aj zásady zberu KO a separovaného KO.

V optimálnom prípade by mal platiť tento vzťah:

vyššia úroveň vytriedenia KO => nižšie náklady na vývoz a zneškodnenie KO => nižší poplatok za KO a DSO

Zamyslime sa teda nad svojim konaním, pretože SEPAROVAŤ SA OPLATÍ !Zoznam aktualít:

1 2 3 >