Bezpečná vykurovacia sezóna 2022/2023

 26.09.2022

Vážení občania

 Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných  i bytových  domoch. 

V období od septembra 2021 do marca 2022 na území SR bola príčina požiarov spôsobená nedbalosťou a neopatrnosťou osôb pri vykurovaní v 64 prípadoch s priamou škodou takmer  500 000,- eur. Usmrtená bola jedna osoba a 9 osôb sa zranilo.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha
a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov  a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.

Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a skladu paliva. V priebehu niekoľkých  minút môže byť zničený celý dom.

Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným miestom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka.

Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria  k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými  zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

 • pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,
 • pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,
 • nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,
 • v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,
 • otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,
 • podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba  chrániť nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov, 
 • jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj pod oplechovaním, alebo iným lemovaním,
 • kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,
 • vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej podložke,
 • nepoužívajte  k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,
 • nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko požiaru, (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom priestranstve),
 • do kotlov, kachieľ  a krbov  patrí len určené palivo,
 • nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plnostenovej nádoby z nehorľavého materiálu  s uzatvárateľným  vekom,
 • akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,
 • dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,
 • nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou - mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu, alebo dokonca výbuchu, (na zrazenie teploty v komíne a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok)
 • neprekurujte  vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,
 • nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických  a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,
 • dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Každý majiteľ, alebo užívateľ  rodinného domu  si musí  v prvom rade uvedomiť, že  za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu.

Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:

 • pred pripojením spotrebiča na komín,
 • pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla,
 • pri zmene druhu paliva,
 • po stavebných úpravách na telese komína.

Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.

Pamätajte, čas venovaný údržbe komínov a dymovodov, ako aj dodržiavanie pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám  mnohonásobne vyplatí.

Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi.  Hasiči sú vždy pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike.

Úlohou a cieľom  tejto relácie je pomôcť, vysvetliť, ako aj pôsobiť na občanov tak, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“.

Uvedené odporúčania a rady hasičov majú slúžiť na to, aby požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec vzniknúť.

V prípade už hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti  komínového telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií.

V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút  –  po ohlásení je pomoc na ceste.

kpt. Ing. Peter PAZERA , riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni  


Zoznam aktualít:

1 2 3 >