Organizácie obce

Obecná knižnica Hniezdne

Adresa: 065 01 Hniezdne č. 234 (poschodie)
Tel.: 052 / 42 83 781

Kontaktná osoba:
Gabriela Rurová, Obecný úrad Hniezdne

Základné informácie:
Knižnica požičiava knihy i ďalšie dokumenty z vlastného fondu domov i v priestoroch knižnice, poskytuje bibliograficko-informačné služby. Zaoberá sa informatickou prípravou žiakov MŠ a ZŠ, pripravuje kolektívne podujatia pre deti, mládež a dospelých. Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby požičiava dokumenty z iných knižníc.

Výpožičná doba:

  Pondelok   14:00 hod. – 17:00 hod.
  Piatok    14:00 hod. – 17:00 hod.


Základná škola s materskou školou Hniezdne

Adresa: 065 01 Hniezdne č. 244
Tel.: 052 / 43 23 03542 83 751
e-mail: riaditel@zssmshniezdne.sk
web: http://www.zshniezdne.edu.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Slavomíra Gribová – riaditeľka školy

Základné informácie:
ZŠ s MŠ je rozpočtovou organizáciou Obce Hniezdne od 01.07.2002.